PV OIL Thái Bình
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình – PV Oil Thái Bình là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH CỦA CÔNG TY:

KINH DOANH SẢN PHẨM DẦU