PV OIL Thái Bình
Cập nhật: Thứ năm, 08/04/2021, 16:48 GMT+7
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2021
 
1. Thông báo mời họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2021: tại đây.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát: tại đây.

3. 
Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính: tại đây.
4  Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2020: 
tại đây.
5. Tờ trình Thù lao thưởng HĐQT, BKS năm 2021: tại đây.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán: 
tại đây.
7. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:
 tại đây.
8. Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty: tại đây.
9. Tờ trình thông qua hợp đồng: tại đây.
10.  Phiếu biểu quyết: tại đây.
11.  Giấy xác nhận quyền tham dự: tại đây.
12. Dự thảo Điều lệ POB năm 2021: tại đây.
13. Quy chế làm việc của Đại hội: tại đây.
14. Chương trình của Đại hội: tại đây.
15. Báo cáo HĐQT: tại đây.

PVOIL Thái Bình